Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa
im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-06.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych - strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Agata Ewa Ostalska,
 • adres e-mail - psprzeczyca@poczta.onet.pl,
 • numer telefonu - 44 7105193,
 • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej, ul. Ks. Jędrzeja Kitowicza 4, 97-220 Rzeczyca.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

 • Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Kitowicza, położone powyżej poziomu chodnika, ale prowadzi do wejścia pochylnia. W przedsionku przy drzwiach z lewej strony znajduje się dzwonek, umieszczony na wysokości ok. 1,20 metra od dołu.
 • Dodatkowe wejścia do budynku Szkoły:
  • Wejście do szatni nr 1 z placu szkolnego, położone powyżej poziomu chodnika, brak podjazdu. Na drzwiach z prawej strony znajduje się dzwonek, umieszczony na wysokości ok. 1 metra od dołu.
  • Wejście do szatni nr 2 z placu szkolnego, położone powyżej poziomu chodnika, brak podjazdu. Na drzwiach z lewej strony znajduje się domofon umieszczony na wysokości ok. 1 metra od dołu.
 • Osobami oddelegowanymi do otwierania drzwi i udzielania informacji przy wejściu głównym oraz przy wejściach dodatkowych są pracownicy obsługi.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking dla samochodów osobowych znajduje się przed budynkiem Szkoły. Brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku jest możliwe z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Wejście do budynku osoby z psem asystującym nie zwalnia z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Budynek Szkoły Filialnej w Sadykierzu

 • Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej nr 726, położone powyżej poziomu chodnika, ale prowadzi do wejścia pochylnia. W przedsionku na drzwiach z prawej strony znajduje się dzwonek, umieszczony na wysokości ok. 1,20 metra od dołu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking dla samochodów osobowych znajduje się obok budynku Szkoły. Brak miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku jest możliwe z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Wejście do budynku osoby z psem asystującym nie zwalnia z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych są pracownicy obsługi.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Budynek Szkoły Filialnej w Luboczy

 • Do budynku prowadzi wejście od drogi gminnej, położone powyżej poziomu chodnika, brak podjazdu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking dla samochodów osobowych znajduje się obok budynku Szkoły. Brak miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku jest możliwe z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Wejście do budynku osoby z psem asystującym nie zwalnia z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych są pracownicy obsługi.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.